Retningslinjer for kameraovervåkning

JumpYards retningslinjer for kameraovervåkning
Vi i JumpYard jobber alltid for å bli bedre. En viktig del i vårt forbedringsarbeid er vår kameraovervåkning, der vi med hjelp av materialet for eksempel kan høste lærdom og nytte av inntrufne ulykker for å se hvordan disse kan forhindres og unngås i fremtiden. 

JumpYards parker er utstyrt med kameraovervåkning for å øke sikkerheten og tryggheten for våre gjester, vårt personale samt for å beskytte våre eiendeler. Overvåkning skjer:  

  • I park – eller i andre rom der det er aktiviteter – fanger opp skadetilfellene for å: 
    1. Finne ut mer om hvordan og hvorfor ulykker og skader skjer, slik at de kan forebygges.
    2. Bruke innspilte hendelser med tanke på formål relatert til forsikring, helsevesen og/eller opplæring.
    3. Følge opp personalets atferd før, under og etter ulykkestilfeller med tanke på forbedring og opplæring.
  • Av inngang og mottak for å øke sikkerheten og for å kunne følge opp eventuelle innbrudd, tyverier eller ran. 

Sammendrag
JumpYard ønsker åpenhet og transparens med hvordan vi samler inn, behandler og deler dine personopplysninger. Som en utfylling til våre retningslinjer for personvern har vi utarbeidet disse retningslinjene for kameraovervåkning for våre parker i EU/EØS (Sverige, Norge, Danmark og Iberia). Loven som regulerer hvordan kameraovervåkning kan skje, fremgår av EUs personvernforordning (GDPR) og reguleres i Sverige også gjennom loven om kameraovervåkning. 

Hvilke opplysninger samler vi inn, og hva er formålet med behandlingen?
Parkene våre er utstyrt med kameraovervåkning med innspilling av bildeopptak og i noen tilfeller også med lydopptak. Hvis en person kan identifiseres via opptaket, er innspillingen en personopplysning. 

Formålet med kameraovervåkningen og behandlingen av innspilt materiale er å forebygge og undersøke lovbrudd, ulykker og skader, samt i påkommende tilfeller å assistere politimyndighet og påtalemakt ved mistanke om eller konstatert lovbrudd. Formålet med kameraovervåkning er å øke sikkerheten og tryggheten for våre gjester, vårt personale samt for å beskytte våre eiendeler. 

Hva er det rettslige grunnlaget for behandlingen?
Det rettslige grunnlaget for at vi behandler personopplysningene dine i forbindelse med kameraovervåkningen, er en såkalt interesseavveining i samsvar med art. 6 p. 1. f) i personvernforordningen. Vi har vurdert det slik at behovet for kameraovervåkning er større enn det inngrepet i den personlige integriteten som kameraovervåkningen kan innebære for deg som gjest. Vår vurdering er foretatt med spesielt hensyn til det faktum at det skjer ulykker som vi vil forebygge for å få en så sikker opplevelse for gjestene våre som mulig i våre parker. Videre har vi sørget for at bare et begrenset antall personer har tilgang til det innspilte materialet, og bare kommer til å bruke det innspilte materialet i samsvar med de formålene som er angitt over. 

Hvor lenge lagres innspilt materiale?
Innspilt materiale lagres bare så lenge det er nødvendig for å kunne oppfylle de formålene som innspillingen ble samlet inn for i henhold til disse retningslinjene, men maksimalt i 30 dager, hvoretter det slettes automatisk. Vi kan komme til å lagre materialet lenger enn 30 dager hvis det er nødvendig for å oppfylle lovkrav, eller for å ivareta rettslige interesser, for eksempel hvis det pågår en juridisk prosess. 

Hvem har tilgang til det innspilte materialet?
Din personlige integritet er svært viktig for oss. Vi har sørget for at bare et begrenset antall ansatte har tilgang til det innspilte materialet. Dine personopplysninger kan også bli behandlet av såkalte personopplysningsbehandlere, det vil si av foretak som vi ansetter av hensyn til overvåkning, sikkerhet, kamerasystemer, feilmeldinger og kundestøtte. Disse partene kan ikke bruke personopplysningene dine til noe annet formål enn til å tilby de tjenestene de er ansatt for, og bare på de vilkårene vi angir. 

Det innspilte materialet lagres i land som er godkjent i samsvar med GDPR. Opplysninger kan også bli behandlet av politimyndighet, for eksempel ved anmeldelse til politiet eller ved bruk i en rettslig prosess. 

Dine rettigheter
Du har rett til å få vite hvilke personopplysninger vi behandler om deg. Du har også rett til å kreve at vi skal rette eller slette dine personopplysninger. Dessuten har du rett til å kreve at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger, og også rett til å protestere mot at vi behandler dine personopplysninger. 

Hvis du mener at vi har brutt reglene for behandling av personopplysninger eller har andre spørsmål om personopplysninger, kan du kontakte ditt nasjonale datatilsyn. 

Ansvarlig for personopplysninger og kontakt
JumpYard Snø AS
Luhrtoppen 2
1470 Lörenskog
Norway
Org.nr.: 923 423 265
gdpr@jumpyard.se